06 đối tượng được nhận tiền mặt do COVID-19

Một là: Người lao động (NLĐ) làm việc theo chế độ hợp đồng lao động (HĐLĐ):

– Phải thỏa thuận tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động;

– Nghỉ việc không hưởng lương từ 01 tháng trở lên do các DN gặp khó khăn bởi đại dịch Covid-19;

Do không có doanh thu hoặc không có nguồn tài chính để trả lương

  1. Được hỗ trợ với mức: 1.800.000 đồng/người/tháng.
  2. Thời gian hỗ trợ: Theo thời gian thực tế tạm hoãn thực hiện HĐLĐ, nghỉ việc không lương, theo hằng tháng tùy theo tình hình thực tế của diễn biến dịch,

(*) Áp dụng tính từ ngày 01 tháng 4 năm 2020 và không quá 3 tháng.

Hai là: Hộ kinh doanh cá thể có doanh thu khai thuế dưới 100 triệu đồng/năm

Tạm ngừng kinh doanh từ ngày 01 tháng 4 năm 2020 được hỗ trợ 1.000.000 đồng/hộ/tháng theo hàng tháng tùy theo tình hình thực tế của diễn biến dịch nhưng không quá 03 (ba) tháng.

Ba là: NLĐ bị chấm dứt HĐLĐ, hợp đồng làm việc (HĐLV) nhưng không đủ điều kiện hưởng trợ cấp thất nghiệp; NLĐ không có giao kết HĐLĐ bị mất việc làm được hỗ trợ 1.000.000 đồng/người/tháng theo hàng tháng tùy theo tình hình thực tế của diễn biến dịch nhưng tối đa không quá 03 (ba) tháng.

(*) Thời gian áp dụng từ tháng 4 đến tháng 6 năm 2020.

Bốn là: Người có công với cách mạng đang hưởng trợ cấp ưu đãi hàng tháng được hỗ trợ thêm 500.000 đồng/người/tháng.

(*) Thời gian áp dụng là 03 (ba) tháng, từ tháng 4 đến tháng 6 năm 2020 và được chi trả một lần.

Năm là: Đối tượng bảo trợ xã hội đang hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng được hỗ trợ thêm 500.000 đồng/người/tháng.

(*) Thời gian áp dụng là 3 tháng, từ tháng 4 đến tháng 6 năm 2020 và được chi trả một lần.

Sáu là: Hộ nghèo, hộ cận nghèo theo chuẩn nghèo quốc gia trong danh sách đến ngày 31 tháng 12 năm 2019 được hỗ trợ 250.000 đồng/khẩu/tháng.

(*) Thời gian áp dụng là 3 tháng, từ tháng 4 đến tháng 6 năm 2020 và được chi trả một lần.


Riêng người sử dụng lao động có khó khăn về tài chính và đã trả trước tối thiểu 50% lương ngừng việc cho người lao động theo Khoản 3 Điều 98 của Bộ luật lao động trong khoảng thời gian từ tháng 4 đến tháng 6 năm 2020 thì:

+ Được vay không có tài sản đảm bảo tối đa 50% tiền lương tối thiểu vùng đối với từng người lao động theo thời gian trả lương thực tế; đáp ứng các điều kiện:

+ Không quá 03 (ba) tháng với lãi suất 0%;

+ Thời hạn vay tối đa 12 (mười hai) tháng tại Ngân hàng Chính sách xã hội;

+ Mục đích: Để trả phần lương còn lại và giải ngân trực tiếp hàng tháng đến người bị ngừng việc.

Tải bảng giá


error: Content is protected !!